Regulamin nagrody naukowej Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich ustanawia doroczną indywidualną nagrodę naukową Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.
 2. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny na wniosek Komisji ds. Nagród. Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.
 3. O nagrodę mogą się ubiegać członkowie Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich, autorzy lub współautorzy prac z zakresu neuropatologii i dziedzin pokrewnych, wykonanych w Polsce i wydrukowanych w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych lub zagranicznych, a także autorzy lub współautorzy prac przedstawionych na posiedzeniach Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.
 4. Podstawą ubiegania się o nagrodę może być praca indywidualna lub praca zbiorowa wykonana z dominującym udziałem kandydata.
 5. Prawo zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody przysługuje członkom Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.
 6. Wniosek o przyznanie nagrody wraz z trzema odbitkami pracy lub trzema egzemplarzami tekstu prezentacji ustnej powinien być przesłany pod adresem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich, w terminie do 15 listopada każdego roku.
 7. Wysokość nagrody ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.

Komisja ds. Nagród Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich

 1. Trzyosobową Komisję ds. Nagród powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich na swym pierwszym w kadencji posiedzeniu.
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich deleguje do składu Komisji jednego ze swych członków.
 3. W skład Komisji ds. Nagród powoływani są członkowie Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 4. Mandat członka Komisji ds. Nagród wygasa z końcem kadencji Zarządu Głównego.
 5. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 6. Decyzje Komisji zapadają większością głosów w głosowaniu tajnym.
 7. Pisemną decyzję w sprawie przyznania nagrody Komisja przedstawia Zarządowi Głównemu do 31 grudnia każdego roku.
 8. Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich oraz członkowie Komisji ds. Nagród nie mogą ubiegać się o nagrodę naukową.