Regulamin nagrody fundacji Henryka i Krystyny Wiśniewskich

Postanowienia ogólne.

 1. Fundacja Henryka i Krystyny Wiśniewskich ustanawia doroczna nagrodę indywidualną dla pracowników naukowych, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, za najlepszą w danym roku kalendarzowym pracę naukową przedstawioną na posiedzeniu Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich lub opublikowaną w czasopiśmie naukowym.
 2. Podstawą ubiegania się o nagrodę może być praca indywidualna lub praca zbiorowa wykonana z dominującym udziałem kandydata.
 3. Wysokość nagrody wynosi 1000 dolarów amerykańskich.
 4. Nagrodę przyznaje Komisja ds. Nagród Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.
 5. Wręczenie nagrody następuje na posiedzeniu naukowym Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.
  Tryb zgłaszania i rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody.
 6. Prawo zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody przysługuje członkom Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.
 7. Wniosek o przyznanie nagrody podpisany przez osobę/osoby zgłaszającą/e zawierać powinien:
  1. Nazwisko i imię oraz datę urodzenia kandydata
  2. Tytuł prezentacji naukowej z podaniem daty jej przedstawienia lub tytuł pracy opublikowanej
  3. Trzy egzemplarze tekstu pracy przedstawionej na posiedzeniu Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich lub trzy odbitki pracy opublikowanej.
 8. Wniosek o przyznanie nagrody należy przesłać pocztą lub dostarczyć do sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym praca mająca stanowić podstawę do przyznania nagrody, została zaprezentowana lub opublikowana.
 9. Komisja ds. Nagród Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich rozpatruje wnioski o przyznanie nagrody w terminie do 31 stycznia.
 10. Decyzje Komisji ds. Nagród zapadają w głosowaniu tajnym.
 11. Przewodniczący Komisji ds. Nagród, w terminie do 5 lutego, przesyła do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich zawiadomienie zawierające nazwiska wszystkich kandydatów do nagrody i nazwisko jej laureata.

Postanowienia końcowe.
Integralną część regulaminu stanowią pisma PT Fundatorów nagrody:

 1. Pismo prof. Henryka Wiśniewskiego z dnia 6 października 1997 roku adresowane do Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich
 2. Pismo odręczne prof. Krystyny Wiśniewskiej z dnia 22 maja 2002 roku adresowane do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.